Bukankah kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)? Indonesian Islamic affairs ministry


dan kami pun telah menurunkan beban darimu,1 Indonesian Islamic affairs ministry


yang memberatkan punggungmu, Indonesian Islamic affairs ministry


dan kami tinggikan sebutan (nama)mu1 bagimu. Indonesian Islamic affairs ministry


Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Indonesian Islamic affairs ministry


sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Indonesian Islamic affairs ministry


Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),1 Indonesian Islamic affairs ministry


dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. Indonesian Islamic affairs ministry


Arab